Jute Rope Ceramic Lamp Base & Shade

$299.00

67cm high 

 

Base & Shade


×

x